ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยพายุเซินกา (มอบปุ๋ยนวัตกรรมกลุ่

วันที่ 6 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู มอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยพายุเซินกา (มอบปุ๋ยนวัตกรรมกลุ่มละลายฟอสเฟต ไบโอฟอสก้า) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครวงจร กิจกรรมหลัก การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

9 เมษายน 61 10:46:09