ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่ง

วันที่ 9 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 2 เวทีสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน  รายละเอียดดังนี้
**เวลา 08.30 น. น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านชมภูทอง ม.11 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
**เวลา 10.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางบ้านเขาสัพยา ม.11 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
**เวลา 13.30 น. น.ส.เทวา คำกลอง นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนไผ่งาม ม.12  ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
**เวลา 19.00 น. น.ส.สุนันทา กิจบุญชู นวส.ชำนาญการ  ร่วมจัดเวทีประชาคมฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลากลางบ้านซำขาม ม.8 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

10 เมษายน 61 09:06:48