ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

.ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอมีชมพู ได้ร่วมแจกกล้าไม้ ให้แก่เกษตรกร บ้านศรีอุบลและบ้านเทพ

วันนนี้ 17 มิ.ย.61 เวลา 11.00 น.ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอมีชมพู ได้ร่วมแจกกล้าไม้ ให้แก่เกษตรกร บ้านศรีอุบลและบ้านเทพรักษา ต.บ้านใหม่ จำนวน 140 ราย ตามโครงการ”ศาสตร์พระราชา สู่เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ปิดทองหลังพระ

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

18 กรกฎาคม 61 12:39:23