ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา (นวส.) ดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา  แจ่มปัญญา (นวส.) ดำเนินการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ชุมชนบริบูรณ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบริบูรณ์ ม.1 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม จำนวน 250 คน

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าหน้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

25 กรกฎาคม 61 09:22:00