ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญแล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (operation. team) ณ.ที่ว่าการอำเภอสีชมพู. อำเภอสีชมพู  จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

 

25 กรกฎาคม 61 11:05:37