ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร

วันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่อนาคตกรมส่งเสริมการเกษตร (Future Doae) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ได้มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

1 สิงหาคม 61 10:12:03