ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

.ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อแจ้งข้อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น.ว่าที่ร้อยตรีล้วน  ประโยชน์มี   เกษตรอำเภอสีชมพู  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ  เพื่อแจ้งข้อราชการพร้อมติดตามงานภารกิจและงานโครงการต่างๆ ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู  อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

1 สิงหาคม 61 11:45:47