ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 25 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา

วันที่ 25 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวณัฐชา แจ่มปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม 30 ราย


 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

 

 

 


 

26 กันยายน 61 09:51:38