ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 26 ก.ย. 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.ขอนแก่น ได้มาตรวจสอบการจัดทำบัญชีตามโครงการเสริมสร้างร

วันที่ 26 ก.ย. 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.ขอนแก่น ได้มาตรวจสอบการจัดทำบัญชีตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู โดยมี 11 ชุมชน 56 โครงการ

 

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

26 กันยายน 61 14:57:25