ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) เยี่ยมเยือนการทำกิจกรรมของสมาชิก YSF ม.5 บ้านหนองตาไก้ ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น คือ น.ส.สุธิษา รักษาศรี และ น.ส.ทับทิม ราชวงศ์ เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไส้เดือน

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ  (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

8 ตุลาคม 61 15:35:09