ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร

  •  ข้อมูลด้านครัวเรือน
  •  ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
  •  ข้อมูลภัยธรรมชาติ
  •  ข้อมูลการรับรอง GAP
  •  ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
  •  ข้อมูลสถาบันเกษตรเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร
  •  ข้อมูลอาสามัครเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีล้วน ประโยชน์มี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ม.1,6,9,10,12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มๆละ 25 ราย ไก่กำลังเริ่มออกไข่

 

 

 

 

 

นางสาวราตรี   โง๊ะบุดดา
เจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)
ผู้จัดทำข่าว

9 ตุลาคม 61 16:49:14